Reklamačný protokol č.:....................../vyplní predávajúci/

Predávajúci: Sentop, s.r.o., Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46 835 318, info@sentop.sk

 

a) Kupujúci:.................................................................................................................................................

b) Reklamovaný produkt:   ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

c) Doklad o kúpe č.:..............................   d) Dátum zakúpenia produktu:………………………………

e)Dátum uplatnenia reklamácie:..................................................................................................................

f)Reklamované vady ......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Poučenie pre spotrebiteľa: Uvedené v Reklamačnom poriadku, bod 27.

g) Spotrebiteľ sa rozhodol a uplatňuje si právo na: □ riadne, včas a bezplatne odstránenie vady,           □ výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu za bezvadný, □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu. /spotrebiteľ označí jednu z uvedených možnosti/

h)Určenie spôsobu vybavenia reklamácie predávajúcim: □ ihneď, □ do 3 pracovných dní/jedná sa o zložitý prípad/, □ najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie /vyžaduje sa zložité technické zhodnotenie výrobku/

i)Vybavenie reklamácie: □ ihneď, □ reklamácia bude vybavená dňa:...............................

Kupujúci:...............................................                                 Predávajúci:.............................................

/podpisy len v prípade uplatnenia reklamácie poštou/

j) Spôsob vybavenia reklamácie:

□ písomná výzva na prevzatie plnenia dňa....................

k)*Reklamácia uznaná: □ bezplatne odstránenie vady – oprava, □ výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu za bezvadný, □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu..........% v hodnote...........eur,                                                      

l)*Reklamácia zamietnutá, dôvody:

………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

 

Dátum vybavenia reklamácie:…………………………………………….

 

 

Predávajúci:.............................................                                       Kupujúci:...............................................

Product added to wishlist